VARAA AIKA PALVELUIHIMME:

044 970 2952 Sähköinen ajanvarauskalenteri

Potilastietorekisterin tietosuojaseloste


1 Yksityisyytesi suojaaminen
FysioAkatemia Oy pitää kaikkien sen palveluita käyttävien asiakkaiden yksityisyyttä todella tärkeänä. FysioAkatemia haluaa sitoutua suojaamaan asiakkaan yksityisyyttä palveluiden käyttäjänä ja noudattamaan potilastietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. FysioAkatemia Oy käsittelee keräämiään asiakkaita koskevia potilastietoja tietosuojaselosteessa kuvattujen ehtojen mukaisesti.

2 Rekisterinpitoa koskevat yleiset tiedot
Henkilörekisterin nimi:
FysioAkatemian OY potilasrekisteri
Rekisterinpitäjänä toimii:
Tero Heikkilä, Ylänkötie 45 A, 04430 Järvenpää.
Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava:
Tero Heikkilä
Paikallisena edustajana toimii kunkin yksikön vastaava lääkäri.

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Potilastietorekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkaan hoidon järjestäminen seuraavasti:
 • asiakkaan tutkimisen, hoidon sekä kuntoutuksen järjestäminen, Suunnittelu, toteutus, seuranta, arkistointi.
 • toiminnan suunnittelu, tilastointi, seuranta, arviointi
 • laskutus ja perintä; sekä
FysioAkatemian asiakkaaksi tulon edellytyksenä on, että henkilön tietoja voidaan tallentaa FysioAkatemian potilastietorekisteriin. Potilastietorekisterissä olevien tietojen käsittely perustuu Fysi ry:n ohjeiden mukaiseen lakiperusteiseen velvollisuuteen käsitellä potilastietoja.

FysioAkatemia Oy vastaa potilastiedoista muodostuvasta yhteisrekisteristä, joka on itsenäisten ammatinharjoittajien yhteiskäytössä. Kukin yhteisrekisteriin liittynyt rekisterinpitäjä on vastuussa omien rekisteriensä osalta niiden laillisuudesta ja laillisesta käytöstä.

4 Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet
Potilastietorekisteriin kerätyt henkilötiedot ovat pääasiassa joko asiakkaan itsensä tai alaikäisen asiakkaan huoltajan antamia tietoja taikka tutkimusten ja hoidon yhteydessä asiakkaasta muodostettuja tietoja.

Asiakkaan tietoja voidaan kuitenkin myös lainsäädännön sallimissa rajoissa yhdistää ja niitä voidaan täydentää muista lähteistä saatavilla olevilla sekä tällaisista lähteistä johdetuilla tiedoilla, kuten muista terveydenhuoltolaitoksista asiakkaan tai hänen huoltajansa suostumuksella hankituilla tiedoilla tai väestörekisterikeskukselta saatavilla tiedoilla.

Potilastietorekisteri pitää sisällään seuraavia henkilötietoja:
 • koko nimi;
 • henkilötunnus;
 • yhteystiedot (mukaan lukien osoite ja puhelinnumero);
 • potilaan yhteyshenkilö (mukaan lukien potilaan nimeämä lähiomainen sekä alaikäisen asiakkaan huoltaja(t)) ja näiden yhteystiedot ja tarvittaessa henkilötunnus;
 • asiakkaan hoidon kannalta välttämättömät terveystiedot ja esitiedot;
 • ajanvaraustiedot;
 • laskutustiedot;
 • merkinnän tekijän nimi, asema ja ajankohta sekä tietojen lukijan tiedot.
Lisäksi yhteistyökumppaneiden asiakkaista kerätään seuraavia tietoja:
 • työnantaja/seura ja sen yhteystiedot;
 • vakuutusyhtiötiedot
 • maksutiedot.

5 Rekisterin suojaaminen ja tietojen käsittelyn periaatteet
FysioAkatemia Oy noudattaa potilastietoja käsitellessään tiukasti lainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita sekä hyvää tiedonhallintatapaa. Pihlajalinna varmistaa aina potilastietoja käsitellessään, että tietojen käsittely on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista kuvattuihin käyttötarkoituksiin nähden.

Potilastietorekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä ja niiden käsittelyyn osallistuvat henkilöt ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia. Tämä salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jatkuu myös palvelussuhteiden päätyttyä. FysioAkatemia Oy rajoittaa potilastietoja käsittelevien henkilöiden piiriä. Potilastietoihin on pääsy vain sellaisella FysioAkatemia henkilökunnalla.

Potilastietojen suojaamiseksi FysioAkatemia noudattaa myös tarkkaa käyttäjätunnusten käytönhallintaa. Potilastietojärjestelmä ja siihen tallennetut tiedot on suojattu muun maussa käyttöoikeuksien rajoituksin ja salasanoin, jotka ovat ainoastaan kyseisen järjestelmän käyttäjiksi valtuutettujen henkilöiden hallussa. FysioAkatemia seuraa ja valvoo aktiivisesti ja tiukasti potilastietojen käsittelyä lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

6 Asiakkaan tietojen luovutukset ja siirrot
Potilastietoja voidaan luovuttaa ensisijaisesti asiakkaan kirjallisella suostumuksella. Mikäli asiakakkaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja voidaan luovuttaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella.

Edellä kuvatun lisäksi potilastietoja voidaan luovuttaa, jos tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen on laissa erikseen nimenomaisesti säädetty, muun muassa seuraavissa tilanteissa:
 • tietoja voidaan luovuttaa toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai ammattihenkilölle asiakkaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi potilaan tai hänen laillisen edustajansa suullisen suostumuksen tai asiayhteydestä muuten ilmenevän suostumuksen mukaisesti;

7 Asiakkaan oikeudet
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa Potilastietorekisteriin tallennetut itseään koskevat henkilötiedot. Mikäli asiakas on lapsi, myös tämän huoltajalla on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa lastaan koskevat tiedot.

Tarkastus- ja selvityspyyntöoikeuksien lisäksi asiakkaalla on myös oikeus pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Tiedon korjaamista koskeva pyyntö on tehtävä kirjallisesti käyttämällä Pihlajalinnan korjaamisvaatimuslomaketta. Korjauspyyntö on yksilöitävä ja perusteltava. Tiedon korjaus toteutetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla siten, että muun muassa tiedot tehdystä oikaisusta sekä alkuperäisestä merkinnästä ilmenevät potilasrekisteristä.

Mikäli asiakkaalla on kysyttävää potilastietojensa käsittelystä tai tästä tietosuojaselosteesta, potilas voi ottaa yhteyttä selosteen alussa listattuihin rekisterinpitäjän yhteyshenkilöihin.

8 Henkilötietojen säilytysaika
Potilastietorekisteriin kerättyjä potilastietoja säilytetään sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirjoista antaman asetuksen (298/2009) mukaisesti.

Muita potilastietorekisteriin sisältyviä tietoja, kuten laskutusta ja perintää koskevia tietoja säilytetään niin kauan kuin on niiden käsittelyn kannalta tarpeen tai kuin lainsäädäntö (kuten kirjanpitoa koskeva sääntely) edellyttää.
TERVETULOA FYSIOAKATEMIAAN!

Olemme vuonna 2014 perustettu yritys, joka tarjoaa kuntoutuspalveluita kaiken ikäisille ihmisille. Meillä työskentelee ammattitaitoinen ja rento henkilökunta mottonaan ”Puhtaan liikkeen puolesta”. Tutustu palveluihimme ja varaa aikasi puhelimitse 044 970 2952 tai sähköisestä ajanvarauskalenteristamme.


AJANKOHTAISTA